Toppers in CBSE Exam - Class XII

S.No Year Name Marks (500) Marks in %
1 1993 - 1994 Vinay H Varnekar 422 84.4%
2 1994 - 1995 G B Praveen 416 83.2%
3 1995 - 1996 K V Anjana 459 91.8%
4 1996 - 1997 Harsha G Kamath 412 82.4%
5 1997 - 1998 Mahesh K Hegde 440 88.0%
6 1998 - 1999 Geetha G Hegde 443 88.6%
7 1999 - 2000 Shubhada T Bhat 450 90%
8 2000 - 2001 Sudheer G Bhat 436 87.2%
9 2001 - 2002 Zameer M H 401 80.2%
10 2002 - 2003 Shashishekar D Patil 411 82.2%
11 2003 - 2004 Mahabaleshwar M B 441 88.2%
12 2004 - 2005 Prakash R Bhat 434 86.8%
13 2005 - 2006 Rajashekar V Bhat 470 94%
14 2006 - 2007 Akila S H 462 92.4%
15 2007 - 2008 Manjunath A Y 456 91.2%
16 2008 - 2009 B V Chidanand 471 94.2%
17 2009 - 2010 H V Priyank 466 93.2%
18 2010 - 2011 B Ganesh Kishan 466 93.2%
19 2011 - 2012 Priyanka C B 477 95.4%
20 2012 - 2013 Shreenidhi S Hegde 479 95.8%
20 2013 - 2014 Guruprasad V N 470 94.%
20 2014 - 2015 Sharath J Bhat 477 95.04%
20 2015 - 2016 Manasa M Hegde 479 94.67%


Toppers in CBSE Exam - Class X

S.No Year Name Marks (500) Marks in %
1 1991 - 1992 Vinay H Varnekar 427 85.4 %
2 1992 - 1993 K B Suma 409 81.8%
3 1993 - 1994 Ramanath K M 449 89.8%
4 1994 - 1995 Harsha G Kamath 434 86.8%
5 1995 - 1996 Shashirekha K Hegde 448 89.6%
6 1996 - 1997 Geetha G Hegde 469 93.8%
7 1997 - 1998 Rajesh A Shirale 437 87.4%
8 1998 - 1999 Vijay Kumar M P 438 87.6%
9 1999 - 2000 Archana M Markande 440 88%
10 2000 - 2001 Shashishekar D Patil
Shilpa R Nairy
426 85.2%
11 2001 - 2002 Pooja G Bhagavath 447 89.4%
12 2002 - 2003 Mrathyunjay S Hegde 470 94%
13 2003 - 2004 Mamatha K 465 93%
14 2004 - 2005 Akila 471 93%
15 2005 - 2006 M Chinmay 467 93.4%
16 2006 - 2007 Ramya M H 479 95.8%
17 2007 - 2008 H V Priyanka 470 94%
18 2008 - 2009 Anupama G Hegde 475 95%
19 2009 - 2010 Priyanka C Bhat 99.88%
20 2010 - 2011 Shrinidhi S H 10 CGPA
21 2011 - 2012 G Shreeraj 10 CGPA
22 2012 - 2013 Triveni S Pai
G K Sanjana
Gourish B Naik
Kalyani S Biradar
N V Uday
R R Sandhya
Sharath J Bhat
Veena G Revankar
10 CGPA
22 2013 - 2014 Triveni S Pai
Aishwarya N Dodmani
Ashwath Keshav Hegde
Arvind Ramakrishna Hegde
Vinayak U Shastri
10 CGPA
22 2014 - 2015 Triveni S Pai
Pooja Sundar Shanbhag
10 CGPA
21 2015-2016 A M Prateek
Anmol Ravindra B
C V Nandita
Gopika P
lavanya M P
Pooja d s
Priyanka Chandrakant G
Sushama Narayan H
10 CGPAFor further details mail us at : jnvnorthcanara@yahoo.co.in

BACK